На територията на Област Перник бяха проведени две 2-дневни съвместни обучения на терен за студенти

В периода 10-13.06.2019 г. на територията на Област Перник бяха проведени две 2-дневни съвместни обучения на терен за студенти по Проект СВ007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за управление и превенция на горски пожари“, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg IPA CBC България-Сърбия съгласно договор № РД-02-29-277/22.11.2016 г.

В обученията взеха участие общо 60 студенти от Факултета по безопасност на труда при Университета в гр. Ниш, Република Сърбия и факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" при Акдемията на МВР, Република България.

Обученията бяха проведени на територията на РСПБЗН-Перник и в околностите на яз. Осломе, с. Ярджиловци. Обучаемите имах възможност да се запознаят с работата на доставените по проекта специализиран противопожарен автомобил за гасене на горски пожари и оборудването към него.